Παρασκευή, 4 Μαΐου 2007

Νέες εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά

Οι βασικές ρυθμίσεις, που διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, είναι οι ακόλουθες :

Πρώτον : Εισάγεται νέο καθεστώς υποβολής αιτήσεων, δηλαδή « κύκλος υποβολής αιτήσεων ». Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε δύο μήνες από την πρώτη έως και τη δέκατη ημέρα του πρώτου μήνα κάθε διμήνου με εκκίνηση από τον δεύτερο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους.

Δεύτερον : Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της αίτησης, αν μετά τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης προκύψει ότι είναι δυνατή η υλοποίηση ενός έργου με μείωση της ισχύος ή περιορισμό του χώρου εγκατάστασης του έργου.

Τρίτον : Σε περιοχές με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, δίδεται προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής , προκειμένου να διευκολυνθούν οι μικροί παραγωγοί και να ευνοηθεί η διάσπαρτη παραγωγή.

Τέταρτον : Προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των επενδυτών σε περιοχές με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, γίνεται επιμερισμός της συνολικής ισχύος που αναφέρεται στις υποβαλλόμενες αιτήσεις που πληρούν τις κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, εφόσον η συνολική αυτή ισχύς υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που ανακοινώνεται με απόφαση της PAE.

Πέμπτον : Αναμένεται η από Ρ.Α.Ε η κατάρτιση της α’ φάσης του προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3468/06. Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται κατ’αρχήν ένας γεωγραφικός επιμερισμός της ισχύος τον 500 Mwpeak του ηπειρώτικου δικτύου.

Έκτον : Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της P.A.E έως την 15η Μαρτίου 2007, είχαν καταθέσει πάνω από 600 αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής από Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 70Μ περίπου. Από αυτές έχουν εγκριθεί λίγο πάνω από τις μισές. Επίσης έχουν κατατεθεί πάνω από 60 αιτήσεις αδειών συνολικής ισχύος 180Μw περίπου εκ των οποίων τα 110 ΜW στην Πελοπόννησο.

Πηγή : ΜΕΤΡΟΝ συμβουλευτική
Link : http://www.metron-consulting.gr/el/profil/news.asp?cid=&aid=417