Παρασκευή, 4 Μαΐου 2007

Επιδοτήσεις για όλους – Τι ισχύει σήμερα

Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια αφού καταμετρηθεί, διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι μίας τιμής που καθορίζεται από το νόμο. Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ο οποίος ψηφίστηκε στις 6-6-2006), η παρεχόμενη τιμή πώλησης της ηλιακής κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,40-0,50 €/kWh και είναι εγγυημένη για μια εικοσαετία. Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση το μέσο ποσοστό αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. που εγκρίνεται κάθε φορά από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξει μεταβολή των τιμολογίων της ΔΕΗ, οι ανωτέρω τιμές αναπροσαρμόζονται ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς το 80% του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας έχει ως εξής:

Ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος

Ηπειρωτικό δίκτυο

Μη διασυνδεδεμένα νησιά

=<>

0,45 €/kWh

0,50 €/kWh

>100 kW

0,40 €/kWh

0,45 €/kWh

Αδειοδοτήσεις

  • Δεν απαιτείται άδεια ηλεκτροπαραγωγής από ΡΑΕ και άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από το ΥΠΑΝ, για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 150 κιλοβάτ (KWp).
  • Για συστήματα, άνω των 20 KWp, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Πηγή : ΣΕΝΕΡΣ energy systems

Link : http://www.seners.gr/pages/gr/support.htm